Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul calitatii

Anunț important

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

 enlightened        Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

   AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

   Reșița, strada Petru Maior, numărul 73, județul Caraș-Severin, Cod 320111

   E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel.: 0255.223.053; Fax: 0255.226.729

ANUNT PUBLIC!

Agenția pemtru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul asupra inițierii procesului de actualizare a Planului de menținere a calității aerului pentru județul Caraș-Severin pentru perioada 2025 - 2029

► Important!

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Actele necesare la depunerea solicitării:

Anunţul public se poate depune la Primăria / Consiliul  Local sau publicat în ziarele de tiraj solicitate de populaţie (e de preferat ca anunţul public să apară în localitatea unde se desfăşoară activitatea)

 • Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă a obiectivului;
 • Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu, după caz;
 • Dovada achitării tarifului aferent acestei etape (500 lei), cf. Ordinului 1108/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Certificat de înregistrare-copie;
 •  Certificat constatator pentru punctul de lucru-copie;
 • Dovadă de spaţiu (Extras CF + contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat sau contract de concesiune)-copie;
 • Contracte prestări servicii utilităţi: energie electrică, apă-canal, gaz-metan;
 • Gestiunea deşeurilor (contract prestări servicii, facturi, etc.-copii);
 • Autorizaţie sanitară/Autorizație de gospodărire a apelor (daca este cazul).
Legislație: Ordinul MMDD nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare
 
 
 
 

ANUNȚ

APLICAREA VIZEI ANUALE PENTRU TOATE AUTORIZAȚIILE DE MEDIU ESTE OBLIGATORIE!

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin (APM Caraș-Severin) informează toți operatorii economici care desfăşoară activităţi în baza autorizaţiilor de mediu/autorizaţiilor integrate de mediu, despre publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului MMAP nr. 1150 din 11.06.2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu. Data intrării în vigoare a acestei proceduri este 11 iulie 2020.

     Conform prevederilor ordinului susmenţionat obţinerea vizei anuale este obligatorie pentru deținătorii autorizaţiilor de mediu sau autorizaţiilor integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

     Astfel, titularii autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu valabile, emise începând cu data de 10 septembrie au obligaţia de a solicita la APM Caraș-Severin viza anuală în baza unei documentaţii care va conţine:

- cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

- raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Caraș-Severin rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem;

·        declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

- dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu

     Solicitarea de aplicare a vizei anuale la APM Caraș-Severin se face cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

     Nedepunerea în termen a documentației conduce la SUSPENDAREA Autorizației de Mediu /Autorizației Integrate de Mediu pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal impus!

- Ordinul nr.1150 din 27.05.2020

- Procedura de aplicare a Ordinului nr.1150/27.05.2020

- Cerere viză anuală conform Ordinului 1150/27.05.2020

- Declarație pe proprie răspundere conform Ordinului 1150/27.05.2020

 

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, vă informează că începând cu data de 12.03.2020 nu se vor mai putea efectua plăți în numerar prin casieria proprie. Tarifele corespunzătoare diferitelor lucrări şi servicii prestate de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin vor putea fi achitate prin ordin de plată bancar sau în numerar la Trezoreria Reșița din strada Valea Domanului, numărul 2, Reșița, județul Caraș-Severin.

DATE BANCARE:

Beneficiar: Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin

Cont: RO43TREZ1815032XXX001215

Cod fiscal: 3228748

Banca: Trezoreria Reșița

 

 • Formularul de înscriere online a operatorilor economici se află la adresa:http://raportare.anpm.ro
 • Important! Eventualele probleme intampinate in folosirea eFORM va rugam sa le sesizati la adresa de e-mail suportsim@anpm.ro

 •  

 

Anunturi publice pentru acte de Reglementare:

- autorizatia de mediu

- acordul de mediu

- avizul de mediu

depuneri-ridicari documentatii

Biroul relatii cu publicul

Luni-Joi intre orele 9.00-15.00

Vineri intre orele 9.00-13.00

biroul este situat la etajul 1 in holul principal de intrare

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pune la dispozitia operatorilor economici formularul online de inregistrare a cererilor pentru obtinerea conturilor de acces in Sistemul Integrat de Mediu (formularul online, disponibil in portal, va fi referit in continuare „eFORM") alaturi de ghidul de utilizare a formularului online de inregistrare a cererilor. Contul de acces, reprezentand combinatia unica de utilizator si parola, va fi asociat unui singur punct de lucru al operatorilor economic si va permite raportarea in format electronic a tuturor obligatiilor de mediu in conformitate cu prevederile Ordinului 3299/2012.

Formularul online de inregistrare poate fi accesat la adresa: http://raportare.anpm.ro , sectiunea "Inregistrare" iar procedura de inregistrare este simpla, similara cu cea de creare a unui cont de mail la Yahoo, Gmail.

 

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin îndeplineşte atribuţiile  Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel local privind elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare locală, realizează planificările de mediu la nivel local, asigură asistenţă de specialitate în vederea elaborării, revizuirii şi gestionării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului  la nivel local, precum şi atribuţii privind implementarea legislaţiei pentru protecţia mediului şi emiterea actelor de reglementare, conform legislaţiei specifice.